Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Obavještenje za prijevoznike sa sjedištem na području BPK Goražde

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde na osnovu člana 24 Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine  F BiH broj 28/06,2/10), člana 4 Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja,registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra (Sl. novine F BiH broj 79/06) i Rješenja za usklađivanje redova vožnje Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: UP-1:04-27-55/12 od 16.02.2012. godine,

OBAVJEŠTAVA

prijevoznike sa sjedištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Pokreće se postupak prikupljanja zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom za usklađivanje i registraciju redova vožnje na kantonalnim autobusnim linijama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2012 godini.

za autobusnu liniju na relaciji Goražde-Ustikolina

– za autobusnu liniju na relaciji Goražde-Prača

Uz zahtjev potrebno je dostaviti:

I   Dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prijevozu iz člana 6. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu  usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra (Sl. novine F BiH broj 79/06) (u daljem tekstu: Pravilnik).

1. licenca prijevoznika „A“za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika ili međunarodnu licencu za obavljanje linijskog prijevoza putnika; (ovjerena kopija),

2.važeća rješenja o ispunjavanju tehničko-eksplatacionih uslova za vozila ili potvrdu o tehničkoj opremljenosti vozila za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza putnika, (ovjerene kopije),

3. potvrdu da ispunjava obaveze u pogledu plaćanja javnih prihoda, (orginal ili ovjerena kopija ne starija od 90 dana),

4. ugovor o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja (ovjerena kopija),

5. za linije koje će se održavati u kooperaciji prijevoznik je obavezan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji sadrži sljedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, način formiranja cijene i druge elemente (ovjerena kopija),

6. orginal uplatnice za troškove postupka usklađivanja i registracije redova vožnje iz kojih je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske/povratke.s tim da napravi i ovjeri popis svih polazaka/povrataka na koje se odnosi uplata prema važećim kantonalnim  propisima iz oblasti administrativnih taksi i tarifa administrativnih taksi.

II   Prijedloge redova vožnje koji se dostavljaju na usklađivanje i registraciju moraju sadržavati oznake, deklaracije i druge podatke propisane članom 5. Pravilnika i unesene u propisane obrasce iz priloga  Pravilnika

– popis starih redova vožnje,

– popis starih redova vožnje sa promjenom usljed više sile,

– popis starih redova vožnje sa promjenom,

– popis novih redova vožnje,

– obrazac redova vožnje za federalnu, kantonalnu , gradsku ili općinsku autobusnu liniju,

-obrazac za promjenu dostavljenog reda vožnje,

-skicu itinerera linije.

III   Daljinar i minimalna vremena vožnje koji se koristio za usklađivanje kantonalnih redova vožnje 23.12.2004. godine važe za ovo usklađivanje.

IV   Uplate za svaki red vožnje vršiti na žiro račun broj 132-731-04102931-54, vrsta prihoda 722 121 budžetska organizacija 1701001, primalac „budžet kantona“, svrha doznake za „usklađivanje redova vožnje“.

V   U postupku usklađivanja i registracije neće biti uvršteni redovi vožnje koji su tretirani članom 10 Pravilnika.

VI   Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ul. M. Tita 13, Goražde 73000, sa naznakom za „usklađivanje redova vožnje“

„NE OTVARAJ“

VII   Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće sa razmatrati

VIII   Krajni rok za dostavu zahtjeva je   23.03  2012 godine u 16 sati.

IX   Postupak usklađivanja redova vožnje će se obaviti u sali Ministarstva za privredu  ul. M. Tita 13 dana  26.03.2012.godine sa početkom u 11 sati.

Predstavnici zainteresovanih prijevoznika moraju imati pismena ovlaštenja za zastupanje, koje prije početka usklađivanja predaju Komisiji.

Obavještenje će se objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  www.privreda@bpkg.gov.ba.

Sve dopunske informacije vezane za usklađivanje redova vožnje mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona na broj 038/ 228- 176 od 08,00 do 16,00 sati.

M I N I S T A R

                                                                                           Demir Imamović,      dipl.ecc.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.