Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
19.12.2022.
OBRAZAC -PROJEKTI- Turizam 3
19.12.2022.
P R O G R A M O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614100 „Tekući transferi...
24.08.2022.
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2022. godinu“...
24.08.2022.
P R O G R A M utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetništva i obrta“
03.06.2022.
Program podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2022.godinu
11.04.2022.
PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
11.04.2022.
J A V N I P O Z I V za dostavljanje prijedloga zahtjeva za finansiranje iz Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
05.04.2022.
UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODSTICAJA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
05.04.2022.
J A V N I P O Z I V za podnošenje aplikacija (zahtjeva i projekata) za korištenje sredstava po Programu utroška sredstava ,,Programa kantonalnih novčanih...
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MITHAT HAŽIOMEROVIĆ
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
mithat.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.