Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nadležnosti ministarstva za privredu

Kantonalno ministarstvo za privredu vrši:

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na predlaganje i provođenje politike u oblasti industrije i energetike,
 • praćenje proizvodnje i preduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarivanje i unapređenje,
 • korištenje prirodnih bogatstava u skladu sa zakonom Federacije i Kantona,
 • utvrđivanje i praćenje ostvarivanja energetskog bilansa,
 • raspodjelu i distribuciju energije i energenata,
 • utvrđivanje programa geoloških istraživanja zajedno sa resornim ministarstvima,
 • osiguranje uslova za razvoj i unapređenje poljoprivrede,
 • zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta,
 • uzgoj, zaštita i unapređenje šuma,
 • pošumljavanje degradiranih šuma, krša i goleti,
 • šumske komunikacije i eksploataciju šuma,
 • organizaciju i rad veterinarskih ustanova i zdravstvenu zaštitu životinja,
 • proizvodnju i promet lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu,
 • uređivanje režima voda,
 • zaštitu voda i zaštitu od štetnog djejstva voda,
 • zaštitu od erozija, bujica i elementarnih nepogoda,
 • vodosnabdijevanje stanovnišva,
 • industrijsku vodu, hidromeliorizaciju,
 • korištenje voda u energetske i rekreativne svrhe,
 • planiranje vodoprivrednih aktivnosti u oblasti upotrebe i zaštite voda na području Kantona,
 • organizaciju, unapređenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti vodoprivrede,
 • ulaganje stranih lica u domaća preduzeća, u skladu sa propisima Federacije i Kantona,
 • osiguravanje uslova za razvoj i unapređenje tržišnih i ekonomskih odnosa u cilju obezbjeđenja funkcionisanja slobodnog kretanja roba i kapitala,
 • unutrašnju trgovinu u Kantonu i ekonomske odnose sa drugim kantonima u Federaciji,
 • promet roba i usluga unutar Kantona
 • bilansiranje i praćenje snabdjevenosti Kantona,
 • praćenje i analiziranje izvoza i uvoza roba i usluga na području Kantona,
 • učešće u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Kantona (odobravanje uvoznih i izvoznih kontigenata za određene proizvode u kordinaciji sa Federalnim ministarstvom trgovine),
 • kontrolu cijena proizvoda i usluga u skladu sa zakonom,
 • zaključivanje, praćenje i izvršavanje ekonomskih sporazuma Kantona sa drugim kantonima u Federaciji,
 • stvaranje i primjenu politike kantonalnog turizama,
 • razvoj turističkih resursa,
 • kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacionih i drugih centara,
 • turističko-propagandnu djelatnost,
 • ugostiteljstvo,
 • predlaganje i provođenje politike koja se tiče regulisanja i obezbjeđivanja prometa, komunikacija i transportne infrastrukture,
 • obezbjeđivanje uslova za razvoj javnog prometa i sistema komunikacijskih veza na nivou Kantona,
 • utvrđivanje programa i obezbjeđivanje uslova za izgradnju, obnovu i održavanje kantonalnih saobraćajnica,
 • primjenjivanje stručnih i naučno-tehnoloških metoda u obezbjeđivanju funkcionisnja cestovnog prometa,
 • uspostavljanje trajnih privrednih i prometnih veza sa susjednim kantonima,
 • osiguravanje rad i funkcionisanje komunikacijskih veza i uređenja (TV, radio, PTT i drugih komunikacijskih veza),
 • poduzetništvo,
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva i upravno rješavanje.
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.