Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
JAVNI KONKURS za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Kolina 4“, MHE „Kolina 5“ i ostalih mogućih minihidroelektrana na slivu rijeke Koline u Federaciji BiH, na području općine Foča-Ustikolina

Na osnovu člana 14. Zakona o koncesijama (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde raspisuje:

JAVNI KONKURS
za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Kolina 4“, MHE „Kolina 5“ i ostalih mogućih minihidroelektrana na slivu rijeke Koline u Federaciji BiH, na području općine Foča-Ustikolina

Predmet koncesije je projektovanje, izgradnja, korištenje i prijenos MHE „Kolina 4“, MHE „Kolina 5“ i ostalih mogućih minihidroelektrana na rijeci Kolini u Federaciji BiH, na području općine Foča-Ustikolina, kako slijedi:

• MHE “Kolina 4”, rijeka Kolina, općina Foča-Ustikolina
Protočna elektrana derivacionog tipa instalisane snage 519,03 kW
Moguća godišnja proizvodnja 2.363,80 MWh;

• MHE „Kolina 5“, rijeka Kolina, općina Foča-Ustikolina
Protočna elektrana derivacionog tipa instalisane snage 196,30 kW
Moguća godišnja proizvodnja 898,60 MWh;

• Ostale moguće minihidroelektrane u Federaciji BiH na slivu rijeke Koline.

Koncesor je pripremio tendersku dokumentaciju na osnovu Studije « Hidroenergetska osnova pritoka sliva rijeke Drine », urađene od strane JP « Elektroprivreda BiH » Sarajevo, 1984. godine, koja sadrži minimalne podatke o koncesiji i uslove pod kojima se koncesija može dodijeliti.
Koncesionar koji bude odabran kao najpovoljniji ponuđač i sa kojim će Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potpisati koncesioni ugovor, u toku realizacije Idejnog i Glavnog projekta će obavezno vršiti hidrološka mjerenja na predviđenim profilima radi provjere parametara iz Studije.

1. Svaki od ponuđača uz ponudu potrebno je da dostavi Idejno rješenje minihidroelektrane u kojem će biti definisani svi tehnički parametri i data procjena cijene koštanja objekta uz obavezu iskazivanja specifičnih investicija, Studiju o ekonomskoj opravdanosti građenja MHE i Studiju procjene utjecaja na okoliš.

2. Mjesto korištenja koncesije je rijeka Kolina. Preciznija lokacija je određena u tenderskoj dokumentaciji.

3. Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od 30 (trideset) godina.

4. Za korištenje koncesije plaćat će se naknade čiji će se iznos, način, postupak i rokovi plaćanja utvrditi Ugovorom o koncesiji, u skladu sa Pravilima o utvrđivanju naknada za koncesije („Službene novine FBiH“, broj: 67/06).

5. Ponuda treba da sadrži:
– naziv i adresu ponuđača,
– ovjeren izvod iz sudskog registra, sa dokazom o registraciji predmetne djelatnosti,
– referenc listu,
– ovjeren originalni primjerak ponude koji sadrži:
a) opciju ponude
b) iznos tekuće koncesione naknade
c) uslove plaćanja i
d) rok valjanosti ponude
– bankovnu garanciju naplativu na ime davaoca koncesije na iznos od 20.000,00 KM sa rokom važenja 30 (trideset) dana duže od opcije ponude, koja se vraća neuspješnim ponuđačima.
Ponuđač koji bude odabran kao koncesionar dužan je prilikom potpisivanja ugovora priložiti garanciju za dobro obavljen posao na iznos od 80.000,00 KM na ugovoreni period za realizaciju Projekta
– drugu dokumentaciju koju ponuđači smatraju bitnom.

6. Utvrđuju se slijedeći kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuđača:
a) iznos naknada za korištenje koncesije,
b) sredstva koja se namjeravaju uložiti u koncesiju,
c) rok za početak i završetak radova,
d) uticaj koncesije na razvoj privrede područja na kojem se koncesija treba vršiti,
e) podobnost ponuđača u finansijskom, organizacionom i kadrovskom pogledu kao i u pogledu tehničke opremljenosti prije početka korištenja koncesije,
f) učešće domaćih privrednih društava, domaće opreme i sirovina koje ponuđač namjerava angažovati odnosno nabaviti za potrebe korištenja koncesije.

7. Korištenje koncesije vršit će se i pod posebnim uslovima koji će se odrediti odlukom o dodjeli koncesije i ugovorom o koncesiji.

8. Pravo učešća na konkursu imaju privredna društva i druga pravna lica registrovana u skladu sa propisima Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

9. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 30 (trideset) dana računajući od dana objavljivanja ovog konkursa. Konkurs će biti objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

10. Za preuzetu tendersku dokumentaciju plaća se 500,00 KM na depozitni račun Budžeta Kantona broj: 1327310410293154, vrsta prihoda 722 631, općina 033, otvoren kod NLB Tuzlanska banka – filijala Goražde.
Bosansko-podrinjski kanton Goražde ne snosi nikakve troškove bilo kojeg učesnika u
postupku javnog nadmetanja koji su nastali prije sklapanja ugovora sa odabranim
ponuđačem. Novčana sredstva koja se uplaćuju kao uslov za učestvovanje na javnom
konkursu su nepovratna i ne umanjuju se od konačne cijene ponude koja bude
odabrana.

11. Zapečaćene ponude dostaviti na adresu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, ul. M. Tita br. 13, sa naznakom “Ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju minihidroelektrana na rijeci Kolini”, NE OTVARAJ! Na zapečaćenoj ponudi mora biti naznačen naziv i adresa ponuđača, podaci o ovlaštenom kontakt licu i njegovom broju telefona.

12. O javnom otvaranju pristiglih ponuda blagovremeno će se obavijestiti svi ponuđači. Postupak otvaranja ponuda izvršit će se i u slučaju ako je po oglasu o javnom konkursu pristigla samo jedna ponuda. Neblagovremene ili nepotpune ponude će se odbaciti.

13. Sve pristigle ponude će procjenjivati konkursna komisija i predložiti najpovoljniju ponudu na osnovu vrednovanja posebnih kriterija.

14. Potrebne informacije mogu se dobiti na telefone 038 228 640 i 038 228 256 – kontakt osobe Omeragić Ismet i Raščić Medžida.

PO OVLAŠTENJU MINISTRA
Sijerčić Rasim, dipl.ing.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.