Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Program izmjene i dopune- Privatni sektor

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU

PROGRAM O  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  PROGRAMA  PODRŠKE RAZVOJU
PRIVATNOG SEKTORA
(PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA)

Ekonomski kod:  614 500 – Podsticaj industrijskoj proizvodnji
za 2011. godinu

Septembar  2011. godine
U skladu sa članom 40. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/11), Ministarstvo za privredu, utvrđuje:

P R O G R A M
o  izmjenama  i dopunama  Programa   utroška sredstava Ministarstva za  privredu,
sa ekonomskog koda
614 500 – Podsticaj industrijskoj proizvodnji

1.    NAZIV PROGRAMA

”PROGRAM O  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  PROGRAMA  PODRŠKE RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA” je naziv Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu, sa ekonomskog koda 614 500 – Podsticaj industrijskoj  proizvodnji.

PODACI O PROGRAMU

Period realizacije Programa:         01.01.2011 – 31.12.2011. godine
Budžetska linija:            Podsticaj  industrijskoj  proizvodnji
Ekonomski kod:            614 500
Analitički kod
Budžetski razdjel:            17
Ukupna vrijednost Programa:      1.000.000 KM
Odgovorna osoba:             Demir Imamović, dipl.oec
Pozicija odgovorne osobe:        Ministar
Kontakt osoba za Program:        Ismet  Omeragić
Kontakt telefon:            038 228 640
Kontakt e-mail:            privreda@bpkgo.ba
Internet:                www.bpkgo.ba

SAGLASNOST NA PROGRAM

Saglasnost na ovaj Program, u skladu sa članom 40. Zakona o izvršenju budžeta BPK za 2011. godinu dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-1536/11 od 30.09.2011. godine.

IZMJENE  I  DOPUNE  PROGRAMA
(1)
Ovim  Programom  vrše  se  izmjene  i  dopune  Programa   podrške  razvoju  privatnog  sektora  broj: broj: 04 -14-1020-1/11  od  03.06.2011.godine i to:
(2)
U dijelu Programa pod tačkom 3. Opšti i posebni ciljevi u dijelu podtačke 3.2. Posebni (specifični) ciljevi u stavu (4), dodaje se treći stav koji glasi:
”Podrška privrednim subjektima u privlačenju novih investicija će se obezbjediti i kroz podršku implementaciji investicionih programa koji omogućavaju zapošljavanje većeg broja radnika, prenosu proizvodnje i tehnologija na prostor Bosansko-podrinjskog kantona”
(3)
U dijelu Programa pod tačkom 4. Potrebna sredstva za provođenje Programa stav (2) mjenja se i glasi:
” Za svaki poseban cilj / kompomentu definisan je slijedeći maksimalni budžet:
1.    Povećanje broja zaposlenih, razvoj poslovanja i proširivanje obima poslovanja
Maksimalni budžet:        300.200 KM
2.    Razvoj konkurentnosti kroz uvođenje novih tehnologija i novih proizvoda
Maksimalni budžet:        157.820 KM
3.    Privlačenje novih investicija i unaprijeđenje privredne infrastrukture
Maksimalni budžet:        501.980 KM
4.    Prevazilaženju problema prouzrokovanim recesijom gubitkom tržišta
Maksimalni budžet:          20.000 KM”
U dijelu Programa pod tačkom 4. Potrebna sredstva za provođenje Programa stav (3) mjenja se i glasi:
”Ukupan iznos sredstava koji će biti raspoloživ za zahtjeve za sredstvima iznosi 20.000 KM.”
(4)
U dijelu Programa pod tačkom 5. Kriteriji za raspodjelu sredstava u dijelu podtačke 5.1. Opšti uslovi u stavu (3) Opšti uslovi za učestvovanje u programu posljednja alineja se mjenja i glasi:
” Da se prijedlog investicionog programa, projekta ili  zahtjev kandiduje u skladu sa odredbama ovog Programa”
Odredbe ovog Programa u podtačci 5.1. Opšti uslovi koji se odnose na kandidovanje prijedloga projekata i zahtjeva za sredstvima, te odobravanje prijedloga projekata i zahtjeva za sredstvima primjenjivaće se i na investicione programe.
(5)
U dijelu Programa pod  tačkom 5. Kriteriji  za  raspodjelu  sredstava  u  dijelu  podtačke   5.2. Procedure apliciranja  selekcije  i  evaluacije  projekata  i  zahtjeva  za  sredstvima  iza stava (2) dodaje se novi stavovi  (3) i (4) koji glase:
”(3) Podnošenje investicionih programa
Investicioni programi se dostavljaju u formi koja je propisana od strane Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Aplikant može dostaviti prijedlog investicionog programa u kojem je planirano korištenje sredstava iz ovog Programa na osnovu Javnog poziva koje objavljuje Ministarstvo.”
”(4) Finansiranje investicionih programa
Investicioni programi koji u prvoj godini implementacije omogućavaju dodatno zapošljavanje minimalno 1% od ukupnog broja  zaposlenih  na  području  Bosansko – podrinjskog  kantona  Goražde,  odnosno  ne manje od  55  radnika,  su podobni za finansiranje iz sredstava ovog Programa u maksimalnom iznosu od 500.000  KM.
Maksimalno učešće sredstava granta ovog programa u ukupnim troškovima implementacije investicionog programa za prvu godinu implementacije ne može biti veće od 25 % ukupnih troškova investicionog programa za prvu godinu.
Aplikant  za implementaciju investicionog programa  mora  obezbjediti  vlastita  sredstva  u  iznosu  od  najmanje   2.000.000  KM.“
Dosadašnji stav (3) postaje stav (5).
(6)
U dijelu Programa pod  tačkom 5. Kriteriji  za  raspodjelu  sredstava  u  dijelu  podtačke   5.2. Procedure apliciranja  selekcije  i  evaluacije  projekata  i  zahtjeva  za  sredstvima  u stavu (3) odnosno novim stavom (5), mjenja se treći stav koji glasi:
”Ukoliko  se  u  prvom  Javnom  pozivu  ne  utroše  sva  planirana  sredstava  Programa, te  ukoliko sredstva  planirana  za  finansiranje  zahtjeva  ne  utroše  u  vremenskom  planu  koji  je  određen  Programom, Ministarstvo  će  raspisati  javni poziv za dostavljanje investicionih programa ili drugi  Javni  poziv  za  dostavljanje  prijedloga  projekata.”
(7)
U dijelu Programa pod  tačkom 5. Kriteriji  za  raspodjelu  sredstava  u  dijelu  podtačke   5.2. Procedure apliciranja  selekcije  i  evaluacije  projekata  i  zahtjeva  za  sredstvima  u stavu (8) odnosno novim stavom (10), mjenja se prvi stav koji glasi:
”Otvaranje  aplikacija i  administrativna  provjera  za investicione programe i prijedloge  projekata  se  provodi  najkasnije 30 dana od  zatvaranja javnog poziva. Aplikacije  za  zahtjeve  za  sredstvima  se  otvaraju  nakon  prijema  i  kao  takve  upućuju  u  proceduru  administrativne  provjere  i  ocjenjivanja.”
(8)
U dijelu Programa pod  tačkom 5. Kriteriji  za  raspodjelu  sredstava  u  dijelu  podtačke   5.2. Procedure apliciranja  selekcije  i  evaluacije  projekata  i  zahtjeva  za  sredstvima  iza stava (8) odnosno novim stavom (10), dodaje se novi stav (11) koji glasi:
”(11) Evaluacija dostavljenih investicionih programa
Za provođenje procesa selekcije, evaluacije i ocjenjivanja investicionih programa Ministarstvo formira komisiju.
Komisija sve dostavljene aplikacije razmatra i evaluiraju u periodu od maksimalno 30 dana od završetka administrativne provjere.
U evaluaciju investicionih programa komisija primjenjuje slijedeće indikatore:
    Finansijske i operativne kapacitete aplikanta za realizaciju investicionog programa,
    Relevantnost investicionog programa za Program podrške razvoju privatnog sektora,
    Metodologija
    Održivost investicionog programa,
    Budžet i troškovna efikasnost,
Ocjenjivanje dostavljenih investicionih programa u dijelu finansijskih i operativnih kapaciteta, relevantnosti i održivosti se procjenjuje u skladu sa Skalom za evaluaciju.
Prilikom ocjenjivanja budžeta i troškovne efikasnosti investicionih programa ocjenjuju se slijedeći elementi investicionog programa:
    Investicioni programi koji u prvoj godini implementacije planiraju otvaranje manje od 55 radnih mjesta se odbacuju kao neprihvatiljivi za finansiranje,
    Broj radnih mjesta koji se planiraju otvoriti u prvoj godini implementacije programa,
    Broj dodatnih radnih mjesta koji se planiraju otvoriti do kraja druge godine implementacije investicionog programa,
    Iznos sredstava aplikanta koji se planiraju uložiti u prvoj godini implementacije investicionog programa,
     Vrijeme početka i završetka implementacije investicionog programa. Početak implementacije investicionog programa ne može početi kasnije od 3 mjeseca, a završetak najkasnije 18 mjeseci.
(9)
Odredbe Programa pod  tačkom 5. Kriteriji  za  raspodjelu  sredstava  u  dijelu  podtačke   5.2. Procedure apliciranja  selekcije  i  evaluacije  projekata  i  zahtjeva  za  sredstvima  u stavu (11) odnosno novim stavom (14), koje se odnose na ocjenjivanje prijedloga projekata odnose se i na ocjenjivanje investicionih programa.
(10)
Odredbe Programa pod  tačkom 5. Kriteriji  za  raspodjelu  sredstava  u  dijelu  podtačke   5.2. Procedure apliciranja  selekcije  i  evaluacije  projekata  i  zahtjeva  za  sredstvima  u stavu (12) odnosno novim stavom (15) – Skala za evaluaciju  mjenja se i glasi:
SKALA ZA EVALUACIJU PROJEKATA I ZAHTJEVA
OPIS INDIKATORA    INVESTICIONI
PROGRAMI    OCJENA
PROJEKTI    OCJENA
ZAHTJEVI
1.  Finansijski i operativni kapaciteti aplikanta    10    10
1.1. Procjenjeni nivo iskustva aplikanta u upravljanju projektom?    5    5
1.2.     Procjenjeni nivo tehničkog znanje neophodnog za implementaciju projekata?    5    5
2. Relevantnost    30    30    30
2.1.    Koliko je aplikacija relevantna za svrhu, opšti i posebne ciljeve Programa?    5×2    5×2    5×2
2.2.    Koliko je aplikacija relevantna za posebne uslove Programa?    5×2    5×2    5×2
2.3. Koliko je aplikacija relevantna za očekivane rezulate Programa?    5×2    5×2    5×2
3. Metodologija    10    10
3.1.    Da li aktivnosti u prijedlogu projekta odgovarajuće i konzistentne sa ciljevima i očekivanim rezultatima projekta?    5    5
3.2.    Koliko je koherentan dizajn projekta, konkretna analiza problema, da li su predložene aktivnosti odgovarajuće za rješavanje prezentiranog problema, te da li su na zadovoljavajući način uključeni svi koji mogu doprinijeti rješavanju problema?    5    5
4. Održivost    20    20    20
4.1.    Da li će predložene aktivnosti značajnije doprinijeti rješavanju problema koji je naveden u prijedlogu projekta ili zahtjevu?    5    5    5
4.2.    Da li predložene aktivnosti mogu imati pozitivne multiplikativne efekte na privredu Bosansko-podrinjskog kantona?    5×2    5×2    5×2
4.3.    Da li su očekivani rezultati aktivnosti za koje se traži finansiranje održivi u finansijskom smislu i da li će se ostvarivati i nakon prestanka finansiranja iz sredstava Ministarstva privrede?    5    5    5
5.  Budžet  i troškovna efikasnost    30    30    30
5.1.    Da li je odnos između planiranih troškova i očekivanih rezultata zadovoljavajući?    5×2    5×2    5×2
5.2.    Da li je visina predloženih troškova adekvatna za implementaciju planiranih aktivnosti?    5×2    5×2    5×2
5.3.     Da li su predloženi troškovi aktivnosti obrazloženi na način da dokazuju da će sredstva Programa biti iskorištena na efikasan i ekonomičan način?    5×2    5×2    5×2
MAKSIMALNI BROJ BODOVA    100    100    80

(11)
Odredbe Programa koje se odnose na procedure odobravanja prijedloga projekata, te odredbe podtačke 5.3., tačke 6., 7. i 8. primjenjivat će se i na procedure  se odnose i na procedure odobravanja investicionih programa.
(12)
Ove  izmjene  i  dopune  Programa   su  sastavni  dio   Programa  podrške  razvoju  privatnog  sektora  broj:  04 – 14-1020-1/11  od  03.06.2011.godine.

(13)
Ostale  odredbe  Programa  podrške  razvoja  privatnog  sektora  broj: 04 – 14-1020-1/11  od  03.06.2011.godine  se  ne  mijenjaju  i  iste  ostaju  na  snazi.

Broj: 04- 14-3006-1/11                                       M I N I S T A R
Goražde,  04.10.2011.godine                       Demir Imamović, dipl.oec

Saglasnost na ovaj Program dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Odlukom broj: 03-14-1536/11  od  30.09.2011.godine.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.