Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
UPUTSTVO O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODSTICAJA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

Na osnovu člana 19. i 38. Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj:13/09), Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-14-646/11 od 19.05.2011.godine o davanju saglasnosti na Program „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011. godinu“ („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj:8/11) i Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji broj: 04-14-1015-3/11 od 01.06.2011. godine,   Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj:03-14-1014/11 od 07.07.2011.godine o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa „Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011. godinu“ utvrđen Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011. godinu i Odluke Vlade Bosansko-podrinjskog-kantona Goražde o davanju saglasnosti na „Program o izmjenama i dopunama Programa podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2011.godinu“ broj:03-14-1459/11 od 16.09.2011.godine, ministar za privredu, d o n o s i:

 UPUTSTVO

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODSTICAJA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI

I

Ovim Uputstvom vrše se izmjene i dopune Uputstva za ostvarivanje novčanih podsticaja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji broj: 04-14-1015-3/11 od 01.06.2011. godine, tako što se  u dijelu A/1 Ostvarivanje novčanih podsticaja u animalnoj proizvodnji, tačka A/1-5 „Ostvarivanje novčanog podsticaja za držanje pčelinjih društava kroz sufinansiranje nabavke opreme i sredstava za zaštitu u pčelarstvu“ mijenja se i glasi:

„A/1-5 Držanje pčelinjih društava“

1) Pravo na podsticaj za držanje pčelinjih društava imaju fizička i pravna lica koja u vlasništvu imaju minimalno 20 aktivnih pčelinjih društava, a maksimalan broj koji se podstiče nije ograničen.

2) Za ostvarivanje prava na podsticaj korisnik dostavlja zahtjev za podsticaj sa propisanom dokumentacijom Sektoru za poljoprivredu, odnosno nadležnom kantonalnom ministarstvu  najkasnije do 10.10.2011.godine. Uz zahtjev se dostavlja u orginalu ili ovjerenoj kopiji slijedeća dokumentacija:

  • Rješenje o registrovanoj poljoprivrednoj djelatnosti (pravna lica),
  • potvrda udruženja pčelara da je uzgajivač član udruženja pčelara,
  • ovjerenu izjavu uzgajivača o broju pčelinjih društava,
  • potvrdu kantonalnog veterinarskog inspektora da na području kantona odnosno općine nije utvrđena-prijavljena Američka kuga pčela (Američka gnjiloća pčelinjeg legla), a ako je utvrđena-prijavljena potvrda se izdaje za svakog korisnika pojedinačno,
  • potvrda o zdravstvenom stanju pčela,
  • potvrda o podnošenju zahtjeva za upis u Registar od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema sjedištu (pravna lica),
  • ugovor ili potvrda od banke o otvaranju računa korisnika sa navedenim transakcijskim računom banke i tekućim računom korisnika,
  • potvrdu nadležne kantonalne poreske uprave da korisnik nema dospjelih a ne izmirenih poreznih obaveza za predhodnu godinu (fizička i pravna lica). Potvrdu uprave za indirektno oporezivanje BiH da nema dospjelih a ne izmirenih obaveza za predhodnu godinu (za obrtnike i pravna lica koji su sistemu PDV-a), odnosno potvrdu da nije u sistemu PDV-a (za obrtnike i pravna lica koji nisu u sistemu PDV-a).

3) Službenici kantonalnog ministarstva obići će korisnika (uzgajivača pčela) i sačiniti zapisnik o utvrđenom broju aktivnih pčelinjih društava.

4) Visina podsticaja za držanje pčelinjih društava iznosi 10,00KM/po pčelinjem društvu.

II

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a naknadno će se objaviti u službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Broj: 04-14-2790-6/11                                                                       M i n i s t a r

Goražde, 21.09.2011.godine.                                           Demir Imamović, dipl.ecc

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.