Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Organizacija

KANTONALNA DIREKCIJA ZA CESTE

Direktorica: Sanela Avdibegović

Adresa: ul. Maršala Tita 13, Goražde, BiH
Tel: ++ 387 38 221 772
Fax: ++ 387 38 240 400

Direkcija za ceste vrši:

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obezbjeđivanje materijalnih i drugih uslova za izgradnju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu i upravljanje regionalnim i lokalnim putevima,
 • održavanje upravljanje i zaštitu javnih saobraćajnih površina,
 • vršenje i drugih upravnih poslova utvrđenih zakonom

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

Direktor: Anes Salman
Adresa: Kulina bana 13 73 000 Goražde, BiH
Tel: +387 38 221-680
Tel/ fax: +387 38 221-690
e-mail : kusbpk@bih.net.ba

Kantonalna uprava za šumarstvo:

 • prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma,
 • vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona,
 • priprema Kantonalni šumsko- razvojni plan,
 • prati dinamiku poslova na izradi šumsko gospodarskih osnova i njihovu realizaciju,
 • vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća,
 • obavlja poslove izvještajno dojavne službe i prati stepen oštećenosti šuma,
 • obezbjeđuje neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske službe,
 • vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene u članu 59. Zakona o šumama Federacije BiH (“Sl. novine F BiH”, br.20/02).
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.