Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu BPK Goražde
Prema Planu i Programu utroška sredstava Ministarstva privrede u sektoru vodoprivrede, za sufinansiranje izgradnje vodnih objekata i drugih aktivnosti u sve tri lokalne zajednice na području BPK u ovoj godini bit će izdvojeno oko 900.000 KM
Datum: 16.03.2022.

Plan i Program utroška sredstava Ministarstva privrede u sektoru vodoprivrede, na koji Vlada BPK Goražde treba da da svoju saglasnost, u ovoj godini iznosi 890.040,68 KM, a njegova realizacija planirat će se sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti ( vodne naknade).

Korisnici sredstava po ovom Planu i Programu bit će lokalne zajednice s prostora Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, odnosno Grad Goražde, te općine Foča i Pale u FBiH.

Implementacija Programa vršit će se kroz realizaciju posebnih ciljeva Programa, gdje će Ministarstvo planirati sredstva za sufinansiranje izgradnje vodnih objekata, kao i ostalih aktivnosti vezanih za poslove upravljanja vodama, u skladu sa Zakonom o vodama.

Prema riječima ministra za privredu Harisa Salkovića, od ovog ukupnog iznosa sredstava, Ministarstvo za privredu planira da kroz prvi poseban cilj, za Grad Goražde obezbijedi sredstva u iznosu od 140.112,83 KM za realizaciju Odluke Vlade Bosasnko- podrinjskog kantona Goražde iz prethodne godine, a koja se odnosi na sufinansiranje projekta „ Rekonstrukcije potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara  Rasadnik – I faza“.

„ Kroz drugi poseban cilj Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2022 godinu, Ministarstvo za privredu Bosansko- podrinjskog kantona Goražde će planirati sredstva u iznosu od oko 650.000,00 KM do 750.000,00 KM za sufinansiranje izgradnje vodnih objekata, kao i ostalih aktivnosti vezanih za poslove upravljanje vodama u skladu sa Zakonom o vodama. Općinama Foča FBiH i Pale FBiH planiraju se dodijeliti sredstva u iznosu od po cca 50.000,00 KM do 60.000,00 KM, za realizaciju projekata koji se odnose na nastavak izgradnje javnih kanalizacionih sistema sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, dok je za Grad Goražde planiran iznos od cca 500.000,00 KM do 550.000,00 KM za rješavanje problema vodosnabdijevanja visinskih zona za naselja Laleta i Budići u Goraždu“- ističe ministar Salković.

Za realizaciju drugog posebnog cilja po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru  vodoprivrede za  2022 godinu, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrnjskog kantona Goražde će objaviti javni poziv, kojim će jasno biti propisani načini i uslovi korištenje sredstava ostvarenih po osnovu prihoda od vodnih naknada.

Na ovaj Javni poziv, pravo apliciranja imat će Grad Goražde, Općina Foča FBiH i Općina Pale FBiH.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.