Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Održan sastanak organa upravljanja Privredne komore BPK Goražde sa ministrom za privredu BPK Goražde
Razmatran prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih koronavirusom
Datum: 10.04.2020.

Na sastanku predsjednika organa upravljanja Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ( Skupštine, Upravnog odbora , Nadzornog odbora i predsjednika Komore ) na kome je bio prisutan i ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mensad Arnaut, održanom 09.04.2020. godine u Sali Biznis centra Goražde , razmatran je prijedlog Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih korona virusom kojeg je predložila Vlada FBiH , te nakon iscrpne analize i diskusija doneseni su slijedeći:

Z A K LJ U Č C I

1. Predložene mjere od strane Privredne/Gospodarske komore FBiH od 08.04.2020.godine u cjelosti podržavamo.

2. Poseban akcenat i zahtjev u ime privrednika registrovanih na području FBiH je da se sa nivoa FBiH, a u cilju održivosti proizvodnje , te sprječavanja otpuštanja radnika , moraju obezbijediti finansijska sredstva sa nivoa FBiH i finansirati minimalan lični dohodak uvećan za sve pripadajuće doprinose i poreze, u skladu sa trenutnim zakonskim propisima .

3. Sve procedure za donošenje i primjenu predloženog Zakona potrebno je maksimalno ubrzati i otpočeti sa njegovom realizacijom , kako bismo imali što manje negativne posljedice.

4. Traži se od Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde , Grada Goražda , općina Foča i Pale u FBiH da ubrzaju aktivnosti iz svoje nadležnosti i donesu konkretne mjere za ublažavanje negativnih posljedica korona virusa.

www.bpkg.gov.ba/www.pkbpk.com

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.